རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འབྱུང་ངེས་པའི་ཐབས་ལམ་འཆར་གཞི།

རྫོང་ཁག་རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འབྱུང་ངེས་པའི་ཐབས་ལམ་འཆར་གཞི།

མཐའ་དཔྱད།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༢ཿ ༡༡/༢༠༡༩༽
དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན ༡ཿ ༢༠༡༨༽
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༨༽
པད་མ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༨༽
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༩༽
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༢ཿ ༡༢/༢༠༡༩༽
བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༨༽
གསར་སྤངས་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༧༽
རྩི་རང་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༩༽
༡༠གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༢ཿ ༢༠༢༠༽

ཟིན་བྲིས།

1. བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༧༽
2. དགའ་ས་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༧༽
3. ཧ་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༧༽ 
4. ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༧༽
5. བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༨༽

ཁྲོམ་སྡེ་རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འབྱུང་ངེས་པའི་ཐབས་ལམ་འཆར་གཞི།

1. དགེ་ལེགས་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༩༽
2. ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། ༼པར་སྐྲུན་མཐའ་དཔྱདཿ ༢༠༡༨༽
3. ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ ས་ཡོམ་གྱི་འབྱུང་ངེས་པའི་འཆར་གཞི། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ  ༢༠༡༦༽

ལྷན་ཁ་དང་ལས་སྡེ་ རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འབྱུང་ངེས་པའི་ཐབས་ལམ་འཆར་གཞི།

1. འབྲུག་ཁ་འབྲུལ་ལས་འཛིན། ༼པར་སྐྲུན་ ༡ཿ ༢༠༡༨༽